Hydrologické údaje

Dlouhá Loučka patří do povodí Moravy v Olomouckém kraji. Oslava a její pravostranný přítok Huntava od Stříbrných Hor a Rešova jsou hlavními většími toky katastru. K nim se ještě přidává Sovinecký potok, jako levostranný přítok Oslavy od Sovince.

Z hlediska možného povodňového ohrožení se tyto toky vyznačují vyšší rychlostí povodňové vlny z důvodu severně ležícího kopcovitého masivu Nízkého Jeseníku, jejichž vrcholky dosahují výšek 519 m (Ostrý, Lesný, Lví, Sovinec).

 

Oslava – hyd. pořadí 4-10-03-0510   ID DIBAVOD: 403 510 000 100  ID CEVT: 10 100 314

je řeka v Dlouhé Loučce v Olomouckém kraji protékající jihozápadním směrem celou obcí Dlouhá Loučka.

Pramení pod Rýmařovem a protéká obec Dlouhá Loučka od Valšova Dolu až po Dolní Dlouhou Loučku. Délka VT je 21 km. Ústí zpleva do Oskavy nad Uničovem Správcem VT je Povodí Moravy s.p.

 

Huntava – hyd. pořadí 4-10-03-0500   ID DIBAVOD: 403 620 000 100  ID CEVT: 10 188 794

Pravostranný přítok Oslavy v části Valšův Důl. Významným povodňovým přídatkem Oslavy při ohrožení Dlouhé Loučky.

 

Plinkoutský potok - hyd. pořadí 4-10-03-0520 ID DIBAVOD: 403 660 000 100  ID CEVT: 10 194 893

Pravostranný přítok Oslavy za Plinkoutem.

 

Sovinecký p. – hyd. pořadí 4-10-03-0450   ID DIBAVOD: 403 600 000 100  ID CEVT: 10 195 090

Levostranný přítok Oslavy - mimo území katastru obce Dlouhá Loučka - avšak potenciálním povodňovým přídatkem Oslavy při ohrožení Dlouhé Loučky.

 

Letní hydrologický režim

Nebezpečí hrozí jak z letních přívalových a déletrvajících srážek, tak z jarního tání.

Zimní hydrologický režim

Ledové jevy, které by ohrožovaly obec Dlouhá Loučka se ve významnější míře nevyskytují. Pokud by došlo k zalednění na Oslavě, je tento jev výrazně omezen bystřinným charakterem toků, kdy k nápěchům může na mostech docházet jen po extrémních mrazech na dolním toku Oslavy. Na druhé straně hrozí také významné zvýšení hladin při jarním tání sněhové pokrývky v Jeseníkách doprovázeném dešťovými srážkami v údolí Ostavy a Huntavy.

Mapa vodních toků a správci VT