POVODŇOVÝ PLÁN obce DLOUHÁ LOUČKA

Projekt byl spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti
a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Zpracovatel:

Crisis Consulting

Vyjádření

Tento digitální povodňový plán obce Dlouhá Loučka ID dPP:11642 byl zpracován subjektem Crisis Consulting s.r.o Uničov (criconsu@gmail.com, www.cricon.cz) ve spolupráci s OÚ Dlouhá Loučka podle zákona 254/2001 Sb. – o vodách v souladu s Metodikou tvorby digitálních povodňových plánů, vydanou MŽP, a TNV 75 2931 a metodického pokynu odboru ochrany vod MŽP k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby MŽP č.9/2011 (věstník MŽP 12/2011 s platností od 1.1.2012) a v souladu s 15. Metodickým pokynem odboru Ochrany vod MŽP k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby (účelem tohoto pokynu je upřesnění systému HPPS prováděného podle zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, s platností od 8.1.2005)  tak, aby byl v souladu s těmito předpisy a v souladu s povodňovým plánem nadřízené ORP Uničov. Úkol byl proveden v rámci digitalizace povodňového plánu obce Dlouhá Loučka a je uložen na www.POVIS.cz a www.dPPCR.cz a aplikačním prostředí na dl.povodnoveplany.cz.                                                                                                                                              

Crisis Consulting s.r.o

Vodní toky

  • Oslava
  • Huntava
  • Plinkoutský potok
  • Sovinecký potok

Schvalovací doložky

Stanoviska správců toků:

Povodí Moravy, s. p., Brno
zn. PM-15601/2019/5419  ze dne 16. 05. 2019

Lesy České republiky, s. p., ST - obl. pov. Moravy, Vsetín

Č. j.: LCR957/001916/2019 ze dne 3.4.2019
Potvrzení souladu od nadřízeného
povodňového orgánu:


Městský úřad Uničov, Odbor životního prostředí, Vodoprávní úřad

Č. j.: MUUV 3470/2019 ŽP ze dne 29.3.2019

 

Záznamy o provedené aktualizaci

Záznamy o provedené aktualizaci tištěné verze
Aktualizovaná část Datum aktualizace
věcná část květen 2019
organizační část květen 2019
grafická část květen 2019
přílohy květen 2019
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze květen 2019
offline verze květen 2019
digitalizovaná verze květen 2019
databáze POVIS květen 2019

Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi
Ministerstvo životního prostředí, Český úřad zeměměřický a katastrální Český statistický úřad, Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i

Operační program životního prostředí.