Historické povodně


Území katastru obce Dlouhá Loučka trpí povodněmi z místní Oslavy. Rozsáhlé svodné území jižních svahů Nízkého Jeseníku je charakteristické rychlým náběhem povodní z letních přívalových dešťů, hor, které se svažují do Hornomoravského úvalu nížinné zvlněné roviny Uničovska. Obec je ohrožována také jarním táním sněhové pokrývky doprovázenou srážkami.

Typy povodní a historické povodně

V Dlouhé Loučce se vyskytovaly a vyskytují povodně.

Extrakty ze zápisů z povodňových epizod

Povodeň 1997 v Olomouci: dny po ničící vlně - největší povodeň moderní doby na Moravě

Voda, která do Olomouce vtrhla v noci na 9. července 1997, změnila radikálně celé město a život v něm. Podívejte se, jak to v ulicích vypadalo ve dnech, kdy hladina pomalu klesala a odkrývala větší a větší spoušť.

Olomouc - Černovír, 12. července 1997

Povodňová vlna naplno dorazila do Olomouce v noci z úterý na středu 9. července. Co následovalo?

čtvrtek 10. července - Olomouc je rozvodněnou řekou Moravou rozdělena na dvě části, na druhou stranu se lze dostat jen na člunu, většina města je pod vodou.
Nejde elektřina, nejezdí MHD, většina obchodů je zavřená. Záchranáři a dobrovolníci rozvážejí zatopeným potraviny a základní potřeby, stovky lidí musí do evakuačních center - těch je ve školních tělocvičnách ve městě zřízeno pět.

pátek 11. července - hladina klesá, pod vodou ale stále zůstávají Lazce, Nové Sady či Chomoutov. V Černovíře a Nemilanech se hroutí domy. Lidé dostávají pitnou vodu, základní potraviny a potřeby. V některých nezatopených částech města se podařilo obnovit dodávku elektřiny.

sobota 12. července - postupně začíná jezdit MHD, ze zatopených Lazců, Chomoutova a Nových Sadů se mohutně odčerpává voda, v Černovíře se lidé stále brodí rozvodněnou Moravou. V noci někdo vykradl Charitu ve Wurmově ulici, sebral auto i počítač.

neděle 13. července - hladina Moravy klesla od středy o dva metry. MHD již jezdí témeř normálně, autobusy ale nezajíždí do nejhůře postižených částí - do Černovíra, Chomoutova, na Lazce, na Nové Sady i Nový Svět, do Nemilan a Slavonína.
Někteří z tisícovky lidí ubytových v pěti evakuačních centrech se začínají postupně vracet do svých domovů.
Na území města se dosud zřítilo minimálně sto domů.

pondělí 14. července - v některá částech města se pořád drží voda, nejpostiženější čtvrti (Černovír, Chomoutov …) jsou stále bez elektřiny.
Ulice se plní velkými hromadami zničených věcí, které lidé vynášejí se svých domovů.
 

2006 povodeň na Oskavě očima SDH Uničov

V důsledku zvýšení hladiny řeky Oskavy byla naše jednotka v úterý 28.března 2006 povolána ke střežení jezů v Uničově a Nové Dědině a jejich případnému čištění od naplavených stromů a klád. Toto se nám ve spolupráci s povodňovou hlídkou složenou z členů protipovodňové komise Městského úřadu Uničov dařilo až do čtvrtka 30.března, kdy již nárůst hladiny v důsledku intenzivního deště a tání sněhu ve výše položených oblastech byl tak rychlý, že hrozilo její rozlití z koryta.

Pátek 31.března byl pro Uničov kritický. První problém nastal v Dolní Sukolomi, kde řeka přetekla přes narušený protipovodňový val. Bylo potřeba evakuovat několik domů, protože je brzy zaplavila voda a nebylo možno vyloučit její další nárůst. Evakuace se i přes nevůli jednoho obyvatele zdařila a domy se alespoň částečně zabezpečily pytli s pískem. Další problém nastal v sobotu v jednu hodinu ráno v prostoru mezi bývalými kališti a garážemi v Parku. Hladina zde dosáhla takové úrovně, že přes chodník spojující Uničov a Uničovské strojírny se začala valit na Brníčko. Bylo potřeba urychleně jednat. Za pomoci pytlů s pískem členové JSDH Uničov vybudovali provizorní val, který byl druhý den utěsněn hnojem a hlínou. Toto úplně zastavilo tok vody do Brníčka, kde byl mezitím prokopán chodník, aby voda mohla dále odtékat do příkopu, který ji odváděl zpět do řeky Oskavy. Během několika hodin nebyla v Brníčku "ani kapka". Záhy se objevil další problém - propustek pod železniční tratí mezi Uničovem a Uničovem zastávka. Z jezera, které se mezitím utvořilo za tratí, začalo protékat velké množství vody směrující opět na Brníčko. Z důvodu snížení hladiny v Brníčku byla nasazena dvě čerpadla, kterými se voda přečerpávala do příkopu odvádějícího ji zpět do Oskavy. V čerpání se pokračovalo do té doby, než se členům sboru dobrovolných i profesionálních hasičů z Uničova a za pomoci dobrovolných hasičů z Dlouhé Loučky podařilo propustek utěsnit plachtou a pytli s pískem. Tímto se utěsnil natolik, že se mohlo přestat s čerpáním a voda přirozeně odtékala do příkopu. Záhy další problém - Dolní Sukolom, hrozilo zde protržení protipovodňového valu a opětovné zaplavení vesnice, kde se předtím díky p.Bartoškovi podařilo vodu nasměrovat zpět do koryta. Hasiči se na místo dostavili s těžkou technikou, bylo rozhodnuto o zpevnění a navýšení valu. Val vydržel a Sukolom si mohla oddechnout....

květen 2014

Jesenicko zasáhly bleskové povodně – škody napáchala hlavně voda z polí § 28. května se po  vydatných srážkách s  přívalovými dešti prohnala Jesenickem velká voda. Ta přitekla především z  polí a  luk, obvykle malé potoky se během okamžiku změnily na běsnící toky. Záplavy postihly v regionu sedm obcí. Dopravní komplikace - všude bláto Kvůli podemleté železniční trati byla uzavřena železniční doprava. Dopravu v  regionu komplikovaly úklidové práce na  komunikacích v  postižených obcích. Pomáhali hasiči s  těžkou technikou ze stanice v  Olomouci a  ze Záchranného útvaru Hasičského záchranného sboru z  Hlučína. Pomocí čerpadel odstraňovali hasiči velké laguny z polí a čerpali vodu ze sklepů. Obyvatelé zasažených obcí, kteří stavě-li provizorní hráze z  pytlů s  pískem, plechů nebo například obrubníků, aby zabránili zaplavení obydlí. Stejnou měrou je třeba ocenit i práci zaměstnanců Správy silnic Olomouckého kraje, kteří bezprostředně po bleskových záplavách začali pracovat na nejnutnějších opravách a úpravách terénu. Voda způsobila problémy na  většině komunikací vedoucích k obcím postižených vodou. Co se týče fi nanční pomoci ze strany Olomouckého kraje, nabídl jsem starostům okamžitou pomoc“, dodává hejtman Olomouckého kraje Jiří Rozbořil. Pomůže proti povodním i nová legislativa? V  roce 2010 podepsali hejtmani moravských krajů tzv. Olomouckou výzvu, která apelovala na tehdejší vládu ČR k  řešení situace po  povodních a  řešení povodňové ochrany. V  rámci Asociace krajů usilují hejtmani o  legislativní změny, které by zjednodušily a zpřesnily možnosti urychlení výstavby protipovodňových opatření.

Místa rozlivu potoku v Dlouhé Loučce

U Q100 vybřežuje Oslava do zástavby obce ve svých inundacích na obou březích.

Protože přitéká z Nízkého Jeseníku od Ondřejova a Huntava, její přítok, od Tvrdkova a Rešova ze severovýchodu, ohrožuje zastavěnou plochu obce v celé ploše v inundaci Oslavy. Druhým přítokem Oslavy nad Dlouhou Loučkou je Huntava, která je jejím výrazným přídatkem.

Kromě zástavby lidských sídel, pozemků, sklepních prostor a garáží, leží v inundaci Oslavy také řada firem, jejichž provozy mohou být Q100 ohroženy nebo dokonce samy mohou ohrožovat zástavbu v části Dolní Dlouhá Loučka.