Způsob vyhlašování stupňů povodňové aktivity

Oznámení o dosažení jednotlivých stupňů povodňové aktivity na Oslavě ve sledovaném profilu – vodoměrné stanici - provádí  automatizovaný systém zasílání varovných zpráv SMS na členy PK obce, popřípadě hlídková služba zřizovaná PK obce. Telefonicky nebo el. poštou od  obce s rozšířenou působností Uničov, kdy je informace o dosažení SPA předávána na PK obce Dlouhá Loučka.


I. SPA - Stav bdělosti nastává (nevyhlašuje se)

 • při dosažení výšky hladiny rysky I. SPA na HP vodních toku Oslava, při nebezpečí přirozené povodně a zaniká, pominou-li příčiny takového nebezpečí - opětovným snížením hladiny pod tuto úroveň

 • při dosažení mezních hodnot sledovaných jevů na vodních dílech z hlediska bezpečnosti nebo při zjištění mimořádných okolností, jež by mohly vést ke vzniku nebezpečí zvláštní povodně

 •  na základě informací od:

  • Českého hydrometeorologického ústavu

  • Povodňové komise ORP Uničov

  • HZS ÚO Uničov nebo Olomouckého kraje

  • hromadných sdělovacích prostředků

  • občanů


II. SPA - Stav pohotovosti SE VYHLAŠUJE

 • při dosažení výšky hladiny rysky II. SPA na HP vodních toku Oslava  nebo v případě, že nebezpečí přirozené povodně přerůstá v povodeň a hrozí zaplavování území mimo koryta toků

 • při dosažení směrodatného limitu hladin v HP profilech toků

 • při překročení mezních hodnot sledovaných jevů na vodních dílech z hlediska bezpečnosti

 • na základě informací od:

  • Českého hydrometeorologického ústavu

  • Povodňové komise ORP Uničov

  • HZS ÚO Uničov nebo Olomouckého kraje

  • hromadných sdělovacích prostředků


III. SPA - Stav ohrožení SE VYHLAŠUJE

 • při dosažení výšky hladiny rysky III. SPA na HP vodních toků Oslava nebo při nebezpečí vzniku větších škod, ohrožení životů a majetku

 • při dosažení směrodatného limitu hladin v HP profilech toků

 • při dosažení kritických hodnot sledovaných jevů na vodních dílech z hlediska bezpečnosti

 • na základě informací od:

  • Českého hydrometeorologického ústavu

  • Povodňové komise ORP Uničov

  • HZS ÚO Uničov nebo Olomouckého kraje

  • Hromadných sdělovacích prostředků


II. SPA a III. SPA - vyhlašuje starosta (předseda PK) v součinnosti se členy PK a HZS Olomouckého kraje na základě zjištění dosažení limitů stoupajících hladin na toku Oslava pomocí sirény a hlášení městským rozhlasem o vyhlášení stavu pohotovosti/ohrožení. Současně zapíše datum a čas vyhlášení II. SPA a následně III. SPA do povodňové knihy. Současně informuje o vyhlášení těchto stavů HZS Olomouckého kraje a příslušné nadřízené povodňové orgány - PK ORP Uničov a KPK Olomouckého kraje.


Vyhlašování a odvolávání SPA na území obce zajišťuje PK prostřednictvím městského rozhlasu nebo megafonů, příp. zveřejněním písemné zprávy na úřední desce a informačních deskách a prostřednictvím internetových stránek obce Dlouhá Loučka.


OPIS HZS Olomouckého kraje

Tel: 950 770 081,   950 770 010;    150;      112